GroenLinks Rheden wil deuren openen

Tijdens de algemene beschouwingen in de gemeente raad heeft GroenLinks een pleidooi gehouden voor minder regels en meer ruimte voor de inwoners. "Inwoners moeten véél makkelijker toegang, inspraak en gehoor krijgen bij de gemeente" pleit Ron Oei. "Ook binnen de gemeente moet het motto wat GroenLinks betreft ”breek de muren af en open de deuren” zijn" betoogt Oei verder.

Hieronder de speech van Ron Oei tijdens de algemene beschouwingen:

Beste inwoners van de gemeente Rheden, leden van het College, medewerkers uit dit huis, Collega raadsleden,

Eigenlijk had ik veel liever daar gezeten, en van daaruit hier onze fractievoorzitter, Angela Hunhholz-Vos zien spreken.

Zij heeft er echter, terecht, voor gekozen om er op dit moment helemaal voor haar gezin te zijn.

Laten wij hier Angela en haar gezin heel veel kracht toewensen in deze moeilijke periode!

Het thema van de algemene beschouwingen van de GroenLinks fractie hebben we geleend van onze buurvrouw uit Arnhem: Loesje

Laten wij muren veranderen in deuren

Inwoners moeten véél makkelijker toegang, inspraak en gehoor krijgen bij de  gemeente.

Ook binnen de gemeentelijke organisatie is het motto wat GroenLinks betreft ”breek de muren af en open de deuren”.

Dat zal ik toelichten langs vier GroenLinks thema's:

. Schone Energie

. Zorg

. Werk en

. Inwoners staan centraal

 

Schone Energie

Als GroenLinks zijn we trots op wat we de afgelopen 7 jaar hebben kunnen bereiken.

Wethouder Tiemens is destijds gestart met het propageren van zonnepanelen in het kader van schone energie. Nu ligt een substantieel deel van de gemeentelijke daken vol met zonnepanelen. Sterker nog: het enthousiasme van wethouder Tiemens gecombineerd met lokale initiatieven van bv DELS heeft ook anderen enthousiast gemaakt, van individuele inwoners tot sportverenigingen.

Dit uit zich onder andere in de plaats van onze gemeente Rheden op de Duurzaamheidsmeter. Stonden we in 2009 nog op plaats 105, inmiddels zijn we opgeschoven naar de 54ste plaats. Met die sprong omhoog mogen we trots zijn!

Ten tweede: Zorg: dichtbij, toegankelijk en aandacht voor preventie

Het gaat ons niet om de vraag: “Op welke zorg heb ik recht? Het gaat ons wel om de vraag: “aan welke zorg heb ik behoefte?” Door de zorg dichterbij te regelen, muren tussen hulpverleners te verwijderen en de deur wijd open te zetten voor preventieve maatregelen, hebben wij het volste vertrouwen dat wij dat tegen lagere kosten kunnen regelen dan tot nu toe het geval is. Einddoel blijft heel duidelijk: Zorg bieden aan diegenen die dat nodig hebben: dat zal recht overeind blijven staan.

Ten derde, Werk: Versterken van de lokale economie en werk bieden door alle mensen toegang te bieden tot de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren heeft GroenLinks aandacht gevraagd voor het sociaal aanbesteden en wij willen met name ook het lokale Midden en Klein Bedrijf hierbij betrekken. Ook startende ondernemers en ZZP'ers willen wij hierbij niet vergeten.

En ten vierde, als laatste onderwerp: De inwoner staat centraal

Wij schermen nog te vaak met regeltjes, in plaats van echt te luisteren naar inwoners. In het beleidsakkoord Rheden hebben we deregulering als initiatief opgenomen.

Deregulering is een mooi begrip, maar er zal pas daadwerkelijk iets veranderen als iedereen zijn of haar gedrag verandert.

Op ons én op u komt het aan: werpen u en ik muren op, al of niet schermend met verordeningen, wetten, regeltjes enzovoort? Of gaan u en ik búiten de muren van dit huis het échte gesprek aan met inwoners, inwoners die zich zich gehoord voelen, zich gerespecteerd voelen?

We hoeven niet iedereen gelijk te geven, maar iedere inwoner heeft wél het recht om gehoord te worden en serieus genomen te worden.

U die het lukt om lef te tonen en daadwerkelijk inwoners van dienst te zijn! U gaat het verschil maken! En ik weet uit voorbeelden uit de praktijk dat meerderen van u dat ook nu al doen. Petje af!

Wethouders: gaat het u lukken om afscheid te nemen van onnodige regeltjes, lukt het u om van “wet houders”, “wet loslaters” te worden?

In dat kader roep ik u vanaf deze plek op om een IBOR in te voeren. Ik bedoel dan een Ideeën Bus voor Onnodige Regels. Iedereen die een regel tegenkomt, die ooit nut heeft gehad, maar die nu alleen maar belemmerend werkt: weg ermee! Regels zijn er om onze gemeenschap te dienen, en niet omgekeerd.

Voorzitter, hierbij bied ik u deze IBOR aan, deze Ideeën Bus voor Onnodige Regels om daarmee muren af te breken en deuren te openen!