Groenlinks juicht deze samenwerking toe, voor een kleine gemeente als Rheden is dit noodzakelijk. Maar we zien ook dat in de regio de nadruk toch weer op het stimuleren van economische groei ligt. Dat vinden wij als Groenlinks geen goede keuze. We zien allemaal om ons heen dat de effecten van klimaatverandering steeds groter worden en op heel veel plekken in de wereld nu al desastreuze gevolgen heeft. Het is nu eenmaal zo dat op een eindige planeet oneindige groei een illusie is. Het is  aangetoond dat klimaatverandering met name wordt veroorzaakt door het steeds toenemende gebruik van grondstoffen, voor de winning en verwerking is immers veel energie nodig. Uit recent onderzoek is gebleken dat een drastische vermindering van het gebruik van grondstoffen de enige manier is om het energieverbruik voldoende te kunnen terugdringen om aan de klimaatdoelen van Parijs(maximaal 1.5 – 2 graden temperatuur verhoging) te kunnen voldoen. Als we doorgaan op de huidige weg is aan het eind van deze eeuw de temperatuur met minimaal 3 – 4 graden gestegen! Behalve de negatieve effecten voor het klimaat wordt de aarde leeggeroofd en verdwijnen steeds meer planten en dieren door het enorme grondstoffengebruik.

Daarom moet het groeidenken stoppen en moeten we ons gaat richten op een veel eerlijker verdeling van alles wat er is en op een economie die zuinig is op de aarde en geen roofbouw op het leven pleegt.

Groenlinks heeft in het debat over de regionale agenda opgeroepen om als meetlat niet alleen naar de groei van de regionale economie te kijken, maar vooral naar de Brede Welvaart (via de Monitor Brede Welvaart). Ook hebben we voorgesteld om goed te volgen welke invloed de regionale, zo veel mogelijk circulaire, economie heeft op de klimaatdoelen en waar nodig bij te sturen.

Gelukkig heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de moties die GroenLinks daarvoor heeft ingebracht.